Javne objave

PRAVILNIK O PRIZNANJIH KS SREDNJA DOBRAVA

objavljeno: 2. mar. 2011 21:39 avtor: Neznan uporabnik   [ posodobil 28. mar. 2016 23:42 Mira Hladnik ]

PRAVILNIK O PRIZNANJIH KS SREDNJA DOBRAVA

Sprejet na 21. seji sveta KS Sr. Dobrava, 25.11.2008.

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Krajevna skupnost Srednja Dobrava (v nadaljevanju KS Sr. Dobrava) s tem pravilnikom opredeljuje merila in postopke za priznavanje in podeljevanje priznanj KS Sr. Dobrava. Priznanja so zunanji izraz oziroma znak priznanja za dejanja in opravljeno delo na področju KS Sr. Dobrava.

 

2. člen

 

Priznanja lahko prejmejo krajani KS Sr. Dobrava.

 

Priznanja lahko prejmejo tudi nekrajani, če so s svojim delom bistveno pripomogli k dvigu kvalitete bivanja v KS Sr. Dobrava.

 

3. člen

 

Priznanja KS Sr. Dobrava so:

 

 

NAMENJENO

PRIZNANJE

DONATORJEM

NEKRAJANOM

KRAJANOM

1.     BRONASTI KLAS

+

 

 

2.     SREBRNI KLAS

 

+

+

3.     ZLATI KLAS

 

 

+

 

·                 BRONAST KLAS je namenjen fizičnim in pravnim osebam, ki so bistveno finančno podprli projekte v KS Sr. Dobrava

·                 SREBRNI KLAS je namenjen fizičnim osebam, krajanom in nekrajanom, ki so s svojim delom pripomogli k kvaliteti bivanja v KS Sr. Dobrava

·                 ZLATI KLAS je namenjen krajanom, ki so več let zaslužni za kvaliteto bivanja v KS Sr. Dobrava

 

 

II. PRIZNANJA KS Sr. Dobrava

 

4.člen

 

BRONASTI KLAS je listina v bronasto rjavi barvi na kateri piše ime in priimek ali naziv odlikovanca (naziv pravne osebe in ime in priimek odgovorne osebe, zastopnika) in navedba, zakaj priznanje prejema.

SREBRNI KLAS je listina v srebrno beli barvi na kateri piše ime in priimek odlikovanca in navedba, zakaj priznanje prejema.

ZLATI KLAS je listina v zlato rumeni barvi na kateri piše ime in priimek odlikovanca in navedba, zakaj priznanje prejema.

 

Listine so formata A4. So enotno oblikovane, vendar v različnih barvnih odtenkih. Na listini je simbol KS Sr. Dobrava v obliki tripolne zastave s klasom v sredi in napisom KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA PODELJUJE »IME LISTINE«, ime in priimek ali naziv prejemnika, zakaj se priznanje podeljuje, kraj in datum podelitve ter ime in priimek predsednika-ice KS Sr. Dobrava.

 

5. člen

 

Pogoji za pridobitev priznanja:

·        pomemben prispevek k kulturnemu življenju v kraju,

·        pomemben prispevek k športnemu življenju v kraju,

·        pomemben prispevek na humanitarnem področju,

·        pomemben prispevek na področju turistične prepoznavnosti,

·        pomemben prispevek k krajinski in etnološki ohranitvi,

·        pomoč pri izvajanju in zagotavljanju razvojnih projektov,

·        pomoč pri financiranju delovanja in projektov KS Sr. Dobrava,

·        po sklepu sveta KS Sr. Dobrava za izjemno pomembna dejanja, ki zgoraj niso našteta,

·        lahko pa se jo podeli tudi najuglednejšim osebnostim slovenskega naroda ali tujcem za poseben doprinos KS Sr. Dobrava.

 

 

III. PREDLAGANJE IN PODELJEVANJE

 

6.člen

 

Kandidate za priznanja KS Sr. Dobrava lahko predlagajo vsi krajani. Predlogi se zbirajo do vključno prvega oktobra tekočega leta. Predlogi za priznanja morajo biti pripravljena v pisni obliki in oddana po pošti ali v nabiralnik KS Sr. Dobrava.

 

Sklep o podelitvi priznanj sprejme svet KS Sr. Dobrava. Sklep mora biti sprejet do prvega novembra tekočega leta.

 

Priznanja podeli predsednik-ica na proslavi ob krajevnem prazniku. Proslava se izvede z največ tridnevnim odstopanjem od petega decembra.

 

Vsako leto se lahko podeli vsa tri priznanja, a le eno od vsakega. Lahko se priznanja ne podeli.

 

Nagrajence se pisno obvesti o prejetju priznanja en mesec pred podelitvijo.

 

Pri pripravi predlogov za podelitev priznanja krajanom se praviloma upoštevajo naslednja načela:

ZAPOREDNOST – znak ali plaketa višje stopnje se podeli šele po prejemu znaka predhodne stopnje,

POSTOPNOST – znak ali plaketa višje stopnje se podeli šele 5 let po prejemu znaka predhodne stopnje,

STIMULATIVNOST – ista oseba lahko dobiva priznanja iste stopnje več let zapored, vendar ne za isto aktivnost.

Za predloge, ki ne izpolnjujejo največ enega od gornjih kriterijev, mora predlagatelj pripraviti podrobno pisno utemeljitev, ki jo obravnava svet KS Sr. Dobrava.

 

 

IV. DRUGE DOLOČBE

 

7. člen

 

Odlikovanja sme odlikovanec uporabljati le v ustrezne namene in na spoštljiv način ter v skladu z določbami tega pravilnika.

 

8. člen

 

Priznanje sme v javne in promocijske namene uporabljati samo odlikovanec. Vedno je dolžan javno navesti KS Sr. Dobrava kot podeljevalca in navedbo iz obrazložitve, zakaj je bilo priznanje podeljeno.

 

9. člen

 

Če je odlikovanje priznano ali podeljeno posmrtno, ga prevzamejo družinski člani: otroci ali zakonci ali starši.

 

10. člen

 

Na zahtevo odlikovanca, ki je izgubil pripadajočo listino odlikovanja, svet KS Sr. Dobrava izda nov znak ali listino.

 

11. člen

 

Sestavni del tega pravilnika je priloga z grafično predstavitvijo oblikovnih rešitev priznanj, opredeljenih v tem pravilniku.

 

12. člen

 

Ta pravilnik je sprejel svet KS Sr. Dobrava na svoji redni seji dne 25.11.2008 in prične veljati takoj.

 

  

Peter Urbanija

predsednik sveta KS Sr. Dobrava

 

 

 

 

Priloga:         1. Grafična predstavitev oblikovnih rešitev

1-1 of 1